Jaarplan 2018

2018 is het laatste jaar dat we subsidie ontvangen van de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland.

Ontvingen we in 2015 nog ruim € 17.000 van deze overheden; in 2018 zal het in totaal nog

Circa € 7.000 zijn, en in 2019 is het € 0,00.

Daar staat tegenover dat in 2016 en 2017 een beroep is gedaan op verschillende culturele plaatselijke, regionale en landelijke fondsen.

Tot dusverre heeft dat opgeleverd:

- in 2016 Stichting Moerman Promotie Vlissingen: € 4.000 voor 70-jarig jubileum VOV met de Elias van Mendelssohn;

- in 2017 Prins Bernard Cultuurfonds-afdeling Zeeland: € 1.000 voor de oprichting van een eigen kinderkoor ten behoeve van de Matthäus Passion;

- in 2017 Stichting Van de Sande Vlissingen: € 750,- voor het betrekken van het onderwijsveld bij de uitvoering van The Armed Man;

- in 2017 Snoeck Hurgonje Fonds: € 1.000 voor de uitvoering van het Kinder-Weihnachtsoratorium in twee kerstmatinees.

Op zichzelf genomen hele mooie bedragen, maar bij lange na niet toereikend om het verlies aan subsidies van de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland te compenseren.

 

In onze beleidsvisie – alweer uit 2015 – hebben we aangegeven welke weg we willen gaan om onze missie te blijven uitvoeren:

Wij gaan voor aansprekende en spraakmakende uitvoeringen/concerten van bekende en onbekende werken uit het grote klassieke en hedendaagse koorrepertoire.

Wij gaan voor uitvoeringen/concerten die een enthousiasmerende uitwerking hebben op onze concertbezoekers; uitvoeringen/concerten waar onze concertbezoekers en natuurlijk ook wijzelf door geraakt worden; uitvoeringen/concerten die bij onze concertbezoekers het gevoel oproepen:

- daar moeten we de volgende keer weer naar toe;

en/of:

- in zo’n koor zou ik ook graag willen zingen.

Wij gaan voor uitvoeringen/concerten, bijvoorbeeld in projectvorm, waarbij we de samenwerking met andere koren/zangers, muziek- en cultuurgezelschappen, scholen en opleidingsinstituten aangaan en zo een breed/breder maatschappelijk draagvlak voor onze kooractiviteiten verkrijgen.

 

Anno 2017 mogen we constateren dat wij in de periode 2015 – 2017 (zo goed als) uitverkochte concerten hebben gegeven. Daaruit blijkt een toenemende betrokkenheid van koor en publiek bij onze ‘producties’.

In 2018 willen we deze lijn voortzetten, ook al hebben we minder concerten op de rol staan.

 

1. Kerstconcert 2018

Op zaterdag 22 december 2018 voeren wij het oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn uit. Het is een avondvullend programma.

Plaats: St. Jacobskerk

Orkest: Holland Symfonie Orkest

Solisten: Lauren Armishaw (sopraan), Jean-Leon Klostermann (tenor), Robbert Muuse (bas-bariton)

Algehele leiding: Pim Overduin

Overwogen wordt om aan dit concert op 2 à 3 momenten ballet toe te voegen.

Voorbeeld: de orkestrale inleiding Die Vorstellung des Chaos leent zich daar goed voor. De  delen 2 en 3 van Die Schöpfung zouden vooraf gegaan kunnen worden door passende, korte delen uit symfonieën van Haydn of andere instrumentale muziek van hem.

Ook wordt overwogen om opnieuw beelden (foto/film) toe te voegen, maar zonder de gezongen teksten. Begin 2018 zal dit alles tot een uitwerking moeten komen.

 

2. Korenfestivals

In 2018 willen wij graag weer meedoen aan Middelburg VolKoren 2018.

Datum: zaterdag 2 juni 2018

De feitelijke deelname is afhankelijk van het aantal koren dat zich opgeeft voor dit mega-koren-evenement. In januari 2018 horen we of onze aanmelding gehonoreerd wordt.

Verder kijken wij naar de mogelijkheid om in najaar 2018 nog aan een ander korenfestival  deel te nemen.

 

3. Kwaliteit van het koor

In 2018 zal er ruime aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het koor:

- aandacht voor de verschillende stemgroepen en de af-stem-ming binnen iedere stemgroep;

- aandacht voor individuele leden van het koor. Binnen ons koor hebben we relatief veel ‘ouderen’. Op zichzelf niets nieuws: vele concert- & oratoriumkoren hebben te maken met vergrijzing. Met het ouder worden verandert de stem en het ouder worden brengt ook soms fysieke ongemakken met zich mee die het functioneren als koorlid – vooral tijdens concerten – beïnvloeden.

De dirigent,  bijgestaan door een stemcoach, gaat hiermee in 2018  van start, en brengt over zijn bevindingen advies uit aan zowel de betreffende individuele leden als aan het bestuur.

In het huishoudelijk reglement van onze vereniging is bepaald dat de dirigent voor wat betreft de deelname aan concerten een bindend advies geeft.

Het bestuur ziet er op toe dat dit alles op een zeer zorgvuldige wijze wordt gedaan.

 

4. Bestuur

Bestuursleden komen en gaan. Ieder jaar stellen we een rooster van aftreden vast voor het bestuur. In principe treedt ieder bestuurslid na 2 jaar af en al naar gelang zijn/haar mogelijkheden en ook ambities is het beschikbaar voor herbenoeming.

Van de huidige 9 bestuursleden zijn er 4 benoemd in 2014 of later.

Voor de bestuurlijke continuïteit van de VOV en ook het draagvlak daarbinnen is het van belang dat nieuwe bestuursleden kunnen worden benoemd en ingewerkt.

Kortom: voor bestuur en leden is dit een aandachtspunt.

 

5. Meerjarenplan en meerjarenbegroting

In het eerste kwartaal van 2018 zal het bestuur komen met een meerjarenplan (van concerten) en meerjarenbegroting voor de periode 2018 – 2021.

In 2021 vieren wij het 75-jarig bestaan van onze koorvereniging. Voor een dergelijk lustrum kunnen altijd fondsen worden aangeschreven, en het is zaak om dat mede op basis van zo’n meerjarenplan en –begroting te doen. Ook voor de concerten in de tussenliggende periode kan dat nu al op basis van deze gegevens worden gedaan.