Jaarplan 2019

- vastgesteld in de ledenvergadering op 19 november 2018 -

In 2019 breekt het subsidielozetijdperk aan.
Zowel de gemeente Vlissingen als de provincie Zeeland beëindigen hun subsidie-relatie met ons, net zoals zij dat doen met vele andere door amateurs, c.q. vrijwilligers gerunde Zeeuwse cultuurdragers. Waarvan acte!
Met het wegvallen van deze subsidies vervalt ook de bestaanszekerheid van de concertorganisatie. Het klinkt vreemd: de vereniging kan gewoon blijven bestaan, maar concerten geven zoals wij dat al tientallen jaren gewend zijn, concerten met groot orkest en solisten, behoren bij ongewijzigd beleid uiteindelijk niet meer tot de mogelijkheden.
In 2015 zagen we dat echter al aankomen, en we hebben op basis van ons beleidsdocument uit dat jaar langzaam maar zeker het roer omgegooid. We hebben de traditie van een twee-jarige Matthäus-Passion voortgezet, maar op een geheel andere basis. We hebben het aangedurfd om van onze concerten, voorheen louter kooruitvoeringen, producties te maken waaraan door andere disciplines en/of  koren wordt deelgenomen. De drie producties van 2017 trokken samen ruim 1700 betalende bezoekers. Er is kennelijk sprake van een toenemende betrokkenheid van het publiek bij de activiteiten van de VOV.
Op basis van de zo opgedane ervaringen willen wij deze trend in 2019 doorzetten. We zullen voor ieder van onze toekomstige (grote) concerten een verdienmodel moeten opzetten. Ieder groot concert wordt feitelijk een businesscase. In het hele traject van programmering tot uitvoering spelen daarbij interne en externe factoren een grote rol.
Intern: koor, inclusief projectzangers,  én dirigent moeten erin voldoende ambitie vinden om hard te studeren, fijn met elkaar samen te werken en gemotiveerd naar het concert toe te werken. En intern moet er ook financieel draagvlak zijn.
Extern: het publiek, liefst een zich vernieuwend publiek,moet worden behaagd om in grote getale op het concert af te komen. Sponsors en subsidiegevers moeten we met een goed programma en interessante biedingen aan ons binden. Samenwerking met andere koren, orkesten, onderwijsinstellingen, fondsen en/of bedrijven moet in een zo vroeg mogelijk stadium van de in ontwikkeling zijnde businesscase worden gezocht.
Voorbeeld: de Rabobank Walcheren / Noord-Bevelandsponsort ons Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde (zie hieronder)niet alleen met een aanzienlijk bedrag, maar deze bank zal ook in nauwe samenwerking met ons de verkoop van kaarten aan haar (Rabobank-)leden bevorderen. Voordat de Rabobank dit besluit nam is er echter eerst een intensief traject geweest van met elkaar kennis maken, visie en beleid met elkaar delen, en is er getoetst of de ondersteuning van onze businesscase past in het profiel en het beleid van deze bank.
Samenwerking met andere koren, met nieuwe sponsoren en mogelijke subsidiegevers werkt inspirerend. Het binnen ons koor samenwerken aan een mooi concert geeft kracht. 

Een andere trend zullen wij echter moeten keren: de ‘vergrijzing’ van ons koor loopt de laatste jaren gelijk met het voortschrijden der jaren: in 5 jaar tijd zijn wij met het gehele koor gemiddeld 5 jaar ouder geworden. Het is natuurlijk een bewijs van trouw van onze leden aan de VOV! Maar, hoe strijdig het ook klinkt, als deze trend niet wordt gekeerd eindigt het koorleven van de VOV vanzelf… Fatalisme is ons echter vreemd. In de aanloop naar 2019 zijn we weer gestart met het Bach got Talent – kinderkoor, dat samen met het kinderkoor Hemelsblauw aan liefst 4 concerten kan gaan deelnemen.
De inschrijving van zangers voor onze Matthäus-Passion was zonder al te veel ruchtbaarheid in twee maanden vol! 
Wellicht zullen we ook de drempel om bij zo’n moeilijk iets als een oratoriumkoor te gaan zingen, moeten slechten. Zangers zijn er genoeg, maar velen spreekt het begrip oratoriumkoor niet aan. In 2019 gaan we ook daar mee aan de slag.

1. Matthäus-Passion

Op zaterdag 6 april 2019 voeren wij de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Voor het koor heeft iedereen zich via de website kunnen inschrijven. Deze inschrijving heeft plaatsgevonden in de periode februari – april 2018. Het was in zeer korte tijd een succes.  Het gehele koor zal bestaan uit 150 zangers, als volgt verdeeld: 45 sopranen, 45 alten, 30 tenoren en 30 bassen. En deze aantallen worden dan ook weer verdeeld over koor 1 en koor 2, zoals die in de partituur van Bach voorkomen.
De uitvoerenden zijn inmiddels bekend.
De koorrepetities vinden plaats op 7 zaterdagochtenden in de periode januari t/m maart 2019. Alle zangers betalen een eigen bijdrage, variërend van € 50,- voor VOV-leden, € 62,50 voor leden van koren met wie de VOV een zekere relatie onderhoudt, en € 75,- voor de overigen. 
Door de open inschrijving is het koor niet dominant VOV gekleurd. Het telt circa 70 VOV-leden en 80 zangers van elders. Wij zijn voornemens dit koor als volgt aan te kondigen:

Zeeuws Concertkoor,
uitgaande van de Vlissingse Oratorium Vereniging.

De domeinnaam Zeeuws Concertkoor hebben wij inmiddels laten registreren.

2. 4- koren project Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde / Viering 75 jaar Vrijheid

In het najaar van 2019 wordt 75 jaar Slag om de Schelde herdacht. Daaraan wordt landelijk tevens gekoppeld het begin van de viering van 75 jaar Vrijheid. Het Nationaal Comité 4 & 5 mei, de provincies Zeeland en Noord-Brabant zijn in de loop van 2018 met elkaar aan de slag gegaan om vorm en inhoud aan deze viering te geven. De Zeeuwse gemeenten zijn daarin volgend.
De VOV heeft het initiatief genomen om rond deze herdenking met 3 andere koren uit de 3 andere Schelderegio’s een reeks van concerten te organiseren. Daarbij is ingehaakt op de vele reacties die wij hebben ontvangen na het concert op 4 november 2017.Zo hebben bijvoorbeeld zowel de burgemeester van Vlissingen als de PZC bepleit dat wij een reprise van dat concert zouden geven bij de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde.
Het 4-korenproject is een samenwerkingsverband geworden van de volgende koren met de volgende concerten; leden van deze koren kunnen (gratis) deelnemen via intekening aan de concerten van de andere koren.

- 22 september 2019, Breskens, SOW-kerk: Zwinkoor (circa 25 leden), aangevuld met circa 65 zangers van elders, met klein HOC-ensemble (10 musici), kinderkoor, solist o.l.v. Pim Overduin. Uitgevoerd wordt The Armed Man van Karl Jenkins. Dit concert is o.a. gekoppeld aan herdenking bombardement op Breskens.

- 26 oktober 2019, Goes, Grote of Maria Magdalenakerk: Cantare (circa 30 leden), aangevuld met max. 30 zangers van elders, met HOC-kamerorkest (22 musici), kinderkoor, solisten o.l.v. Pim Overduin. Uitgevoerd worden The Armed Man van Karl Jenkins, de Chichester Psalms van Leonard Bernstein en nog een nader te bepalen werk. Dit concert is o.a. gekoppeld aan herdenking Slag om de Sloedam.

- 27 oktober 2019, Bergen op Zoom, St. Gertrudiskerk: Hét Concertkoor Bergen op Zoom (circa 65 leden), aangevuld met circa 25 zangers van elders: solisten, orkest en dirigent zijn nog niet bekend. Alex Vermeulen is de vaste repetitor van Hét Concertkoor. Uitgevoerd worden het oratorium Annelies van James Whitbourn (over het leven van Anne Frank), en het Requiem van dezelfde componist. Dit concert is direct gekoppeld aan viering van de bevrijding van Bergen op Zoom en de internationale herdenkingen op de erevelden bij deze stad.

- 2 november 2019, Vlissingen, Grote of St. Jacobskerk: VOV (circa 90 leden), aangevuld met max. 30 zangers van elders, Holland Symfonie Orkest (in grote bezetting), kinderkoor, solisten o.l.v. Pim Overduin. Uitgevoerd worden The Armed Man van Karl Jenkins en de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. Dit concert is o.a. gekoppeld aan de herdenking van de bevrijding van Vlissingen en Walcheren.

Voor de 3 concerten o.l.v. Pim Overduin zijn Helena van Heel en Dave ten Kate als solisten gevraagd. De voorzangers van moskee en synagoge hebben hun medewerking toegezegd.

De totale begroting van dit 4-korenproject bedraagt circa € 90.000. Het in eerste instantie voorziene tekort is circa € 35.000.
De 4-koren werven gezamenlijk fondsen en sponsors.
Tot dusverre (05.11.2018) heeft dat € 24.250 opgeleverd. Bij een aantal gemeenten, bij de provincie en bij een paar grote bedrijven liggen nog aanvragen.
Gelden die beschikbaar komen worden op basis van een bepaalde verdeelsleutel toegekend aan de genoemde concerten. Gelden die de koren zelf verwerven dienen ter dekking van de kosten van het eigen concert.
De VOV is penvoerder van het project en vertegenwoordigt het project in overlegsituaties naar derden.

Zoals in de inleiding van dit jaarplan staat te lezen zal de verkoop van kaarten voor het concert op 2 november in nauwe samenwerking met de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland gebeuren. Ook al moet e.e.a. nog uitgewerkt worden, het effect zal waarschijnlijk zijn dat er onvoldoende kaarten beschikbaar zullen komen voor alle belangstellenden.
(NB: In de periode juni – november 2018 zijn er al bestellingen binnen gekomen voor ons concert op 2 november 2019, die wij uiteraard nog niet kunnen honoreren.)
Het bestuur zal de mogelijkheid onderzoeken om op vrijdag 1 november 2019 een extra-concert te geven, maar dan alleen van The Armed Man, met klein muzikaal ensemble, en tegen navenant lagere kosten.

3. Korenfestivals

De VOV wil meedoen aan Middelburg VolKoren 2019
Datum: zaterdag 1 juni 2019; let op: dit is de zaterdag na Hemelvaartsdag.
Gezien het drukke programma (MP op 6 april 2019) én de late Pasen in 2019 wordt geen eigen korenmiddag in de St. Jacobskerk georganiseerd.

4. Kerstmatinee

In de periode november – december 2019 is er alle gelegenheid om weer een mooie kerstmatinee voor het hele gezin (inclusief opa’s en oma’s) op te zetten. Onze dirigent zal zich daar weer graag aanzetten. De organisatie ervan is een leuke klus voor liefhebbers.
Datum: zaterdag 21 december 2019; 14.00 en 16.00 uur. Plaats: Sint Jacobskerk

5. Kinderkoor Bach got Talent

In het najaar van 2018 is het kinderkoor Bach got Talent weer opgestart. Tot dusverre zijn er 21 kinderen voor aangemeld. Vanaf januari t/m maart vinden de repetities wekelijks plaats, op maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het Scheldemond College. Samen met het kinderkoor Hemelsblauw werkt dit koor mee aan de Matthäus-Passion op 6 april 2019.

6. Kwaliteit van het koor

In 2018 hebben stemtesten van alle koorleden in groepsverband plaatsgevonden. Onze dirigent is daarbij geassisteerd door Aleida Post. Er zal eerst een evaluatie gericht op uitkomst en opzet plaats vinden en dan zal in het nieuwjaaroverleg met de dirigent gesproken worden over noodzaak en vervolg.

7. Bestuur

Ook al is dat in de koorpraktijk van alle dag niet zichtbaar, het bestuur kent jaarlijks mutaties in zijn samenstelling. Uit het rooster van aftreden dat altijd in het voorjaar wordt gepresenteerd bij de ALV blijkt dat bestuursleden komen en gaan. Ieder jaar treedt de helft van de bestuursleden af. Ook in 2019 zal dit weer het geval zijn. Herbenoeming of zich beschikbaar stellen voor herbenoeming is geen vanzelfsprekendheid.
Voor de bestuurlijke continuïteit van de VOV en ook het draagvlak daarbinnen is het van belang dat nieuwe bestuursleden kunnen worden benoemd en ingewerkt.
Kortom: voor bestuur en leden is dit een aandachtspunt.

Bij onze externe contacten kwam het bestuur in aanraking met een ander aspect van de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland: het stimuleren en ondersteunen van het verenigingsleven in deze regio. Geld is daarbij niet de panacee, maar training van bestuursleden. Via een pitch, waarin wij aangaven voor welke uitdagingen onze vereniging wordt gesteld, besloot de Rabobank ons een ondersteuningstraject aan te bieden. Dit gebeurt door het bedrijf Brug 8, begeleiders van vernieuwing & verandering, uit Rotterdam.

8. Donateurs en sponsors

Mede vanuit de Stichting Vrienden van de VOV zullen initiatieven worden genomen om zowel de inhoud van het donateurschap als die van het sponsorschap verder te ontwikkelen: Wat vragen wij? Wat bieden wij?

9. Meerjarenplan

In 2018  heeft het bestuur een meerjarenplan (van concerten) voor de periode 2018 – 2021 gepresenteerd.
Het jaar 2019 is met het bovenstaande definitief ingevuld.
Voor 2020 staat een groot en feestelijk Rutter-concert gepland, ter gelegenheid van zijn 75e geboortedag. Datum: zaterdag 19 december 2020. Op het programma: Gloria, Mass of the Children, Magnificat, Te Deum en carols van John Rutter.
In de aanloop naar dit Rutter-concert zijn contacten gelegd met een regionale brassband en met een landelijk bekend kinder- en jeugdkoor.  Verder dragen wij dit programma nu al breed uit, om bepaalde kosten ervan eventueel met andere koren te kunnen delen.
In 2021 vieren wij het 75-jarig bestaan van onze koorvereniging met o.a. een hopelijk bijzondere Matthäus-Passion en (mogelijk) een reprise van de Elias van Mendelssohn. Voor de viering van dit lustrum worden fondsen aangeschreven.

De (rustiger) periode tussen het Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde en de kerstmatinee 2019, zullen wij gebruiken om met de dirigent in ons midden uitgebreid met het koor van gedachten te wisselen over het meerjarenprogramma 2022 – 2024. Dat meerjarenprogramma kan dan door de ALV worden vastgesteld in voorjaar 2020, gekoppeld aan een nieuw beleidsdocument voor die periode.